ข้อมูลทั่วไป

                   ตำบลแม่ก๊าเดิมอยู่ในเขตการปกครองของตำบล ท่าวังพร้าว เมื่อปี พ.ศ. 2442 กำนันตำบลท่าวังพร้าวได้แยกตำบลท่าวังพร้าวออกเป็นตำบลใหม่ชื่อ “ตำบลแม่ก๊า” ให้ขุนวังพร้าว ผดุงราษฎร์ เป็นกำนัน แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ต่อมาประชากรเพิ่มขึ้นมีการขยายจำนวนครัวเรือนและพื้นที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นตลอดเวลา

                   ต่อมาในปี พ.ศ.2495 กำนันขุนวังพร้าว ผดุงราษฎร์ ปลดเกษียณอายุได้เลือกกำนันคนใหม่คือ นายรส คล่องการงาน เป็นกำนันได้ 5 ปี ก็ลาออก จึงเลือกตั้งใหม่ได้กำนันคือ นายนิเวศ เกียรติอนันต์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 – 2529 เกษียณอายุทางราชการได้ทำการเลือกตั้งใหม่ได้กำนันคือ นายแก้ว คำกลาง เป็นกำนัน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2530 – 2533 เกษียณอายุและได้ นายจรัญ อุดเถิน เป็นกำนันคนปัจจุบัน


 

ที่ตั้ง ขนาดและอาณาเขต

                    ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอสันป่าตอง ห่างจากที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง 10 กิโลเมตร ทิศเหนือติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต้อม – อำเภอหางดง ทิศใต้ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ทิศตะวันตกติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง–องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ทิศตะวันออกติดกับอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน    ตำบลแม่ก๊ามีพื้นที่ทั้งหมด 18.87 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,793.75 ไร่

 

ลักษณะภูมิประเทศ

                    ตำบลแม่ก๊ามีลักษณะเป็นแนวยาวขนานกับลำแม่น้ำปิง ระยะทาง 14 กิโลเมตร พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับทำการเกษตร

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
“ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง

สืบสานประเพณี มีธรรมาภิบาล ”

พันธกิจ

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก และสิ่งสาธารณูปโภค

2. ส่งเสริมและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่

3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

4. บูรณาการบริการสู่ประชาชน เพื่อความพึงพอใจของประชาชน

5. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม พัฒนาการกีฬานันทนาการ

6. ส่งเสริมอาชีพ รายได้ แก่ประชาชนทุกกลุ่ม

7. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่ประชาชนทุกกลุ่ม

8. ส่งเสริมการศึกษาแก่ประชาชนและเยาวชน


จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. แก้ไขปัญหาความยากจนให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง ,มีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. เพื่อให้สังคมมีความเข้มแข็ง น่าอยู่และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

3. เพื่อมีการคมนาคมสะดวกสบายและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4. เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีของท้องถิ่น

5. เพื่อให้เกิดการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพและการให้บริการเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ อบต.แม่ก๊า

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยม อบต.แม่ก๊า
ได้รับรางวัลชมเชยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ประเพณียี่เป็งประจำปีงบประมาณ 2559


ข่าวและบทความ